MH-TEST 2009-04-19

 

Arrangör: SRRS

Plats: Gnesta-Trosa BK

Beskrivare: Juhani Lamminen

Testledare: Peter Lidström

 
 
 
 

 

 
 

1

2

3

4

5

1a

KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt ?morrning och/ eller bitförsök

Undviker kontakt ? skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt.
Balanserad

Intensivt kontaktbeteende
mot testledaren.
 Kan hoppa och gnälla

1b

KONTAKT

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med , men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig

Följer med villigt.
 Visar intensivt intresse
 mot testledaren.
 Hoppar, gnäller

1c

KONTAKT

Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren

Accepterar
Är neutral

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Accepterar.
Intensivt
kontaktbeteende
mot testledaren

2a
LEK 1

Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker startar långsamt men blir aktiv

Startar snabbt, leker aktivt.

Leker mycket
 aktivt, startar
mycket snabbt

2b
LEK 1

Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt m. hela munnen

Griper direkt,
hugger föremålet

2c

LEK1

Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot

Griper drar emot, men släpper och tar om. Alt tuggar.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper

Griper direkt
 med hela munnen,
 rycker, drar
emot tills testl.
 släpper

3a

FÖRFÖLJANDE

Startar inte.

Startar men avbryter

Startar eller springer Långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet

Startar direkt
 med hög fart.
 Springer förbi bytet
. Kan vända

   

 

 
     

3b
GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt.
Behåller bytet
 minst 3 sek

           

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam. ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a

AVSTÅNDSLEK

Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b

AVSTÅNDSLEK

Hot/aggressivitet

Visar inga hotbeteenden.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del

Visar hot- beteenden, skall och morrningar under momentets första del

Visar hotbe-teenden under momentets första o andra del

5c

AVSTÅNDSLEK

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremål

Går fram när figuranten ger sig till känna

Går fram till figuranten med låg kropps-ställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d
AVSTÅNDSLEK

Leklust

Visar inget intresse

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot

Griper direkt m. hela mun. Drar emot, släpper ej

5e

AVSTÅNDSLEK

Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv fig

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a

ÖVERRASKNING

Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m

Flyr mer än 5 m

6b

ÖVERRASKNING

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c

ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/ går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen ? lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

6d

ÖVERRASKNING

Kvarstående
rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager

6e
ÖVERRASKNING

Kvarstående Intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager

7a
LJUDKÄNSLIG

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar

Gör undan-manöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m

Flyr mer än 5 m

7b

LJUDKÄNSLIG

Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram
när föraren sitter på huk och talar till skramlet ? lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet
utan hjälp

7c

LJUDKÄNSLIG

Kvarstående
rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge, eller liten tempo-växling, el tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempo-växling vid första passagen minskat utslag vid andra passagen

Båge el tempo-växling vid minst två passager utan minskad inten-sitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d

LJUDKÄNSLIG

Kvarstående
intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter i/leker med skramlet vid två eller flera passager

8a

SPÖKEN

Hot/aggressivitet

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b

SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/ skärmar av sig

Tittar till mot spökena då och då

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet

8c

SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Pendlar mellan flykt och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.

8d

SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad

Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden

Går fram till spöket när föraren står bredvid

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet

Går fram till spöket utan hjälp

8e

SPÖKEN

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder

Tar själv kontakt med figuranten. 

Intensivt kontakt
beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla

9a
LEK 2

Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt. Startar mkt snabbt

9b
LEK 2

Gripande

Griper ej

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

10

SKOTT

Visar ingen berördhet Snabb kontroll  och sedan helt oberörd

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet

Avbryter aktivitet/
Låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ Avstår sk